Kasım
0 Comment
Ruhu idealizmle yanýp tutuþan Alfredo, ‘insanýn kalbiyle gerçekleþtireceði ve seyircilere hayatta olduklarýný hissettirecek, özgür bir sanat’ yapabilme umuduyla Madrid’e gelir. Onun tiyatro anlayýþýna göre gösteri sahnenin dýþýnda baþlamalýdýr. Seyircilere yakýn [...]
Metro
0 Comment
Üç küçük çocuk, metro vagonlarının arasında dramatik bir biçimde sonuçlanacak bir oyun oynamaktadırlar.